JUDr. Miloslava Malášková | služby v oblasti daňového a ekonomického poradenství.


služby v oblasti daňového a ekonomického poradenství, vedení účetnictví, daňové evidence, personální a mzdové agendy, právní služby související s uvedenou problematikou

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu

Albert Einstein

 

Anketa

Právní forma Vašeho podnikání


Výhody našich služeb
 • Úspora finančních prostředků
  náklady na získávání informací: odborná literatura, software, školení
  mzdové náklady na vlastního zaměstnance
  náklady na vybavení pracovního místa, včetně energie, tepla, vody, výpočetní techniky, cestovného, telefonních poplatků atp.
 • Úspora času
  Účetnictví je nedílnou a důležitou složkou podnikání, zabírá však čas, který je pak možné plně věnovat svému hlavnímu předmětu činnosti a rozvoji firmy.
  Kromě zpracování vašich podkladů, zabezpečujeme v našich prostorách i kontroly správce daně, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojiš?oven.
  Veškeré zpracované formuláře či výkazy odevzdáme za Vás osobně na příslušných institucích nebo odešleme poštou či e - mailem.
 • Odbornost
  Ve firmě pracují kvalifikované osoby, které spolehlivě ovládají mzdovou a personální problematiku, účetnictví i zpracování daňových přiznání a nejrůznějších hlášení a statistických výkazů.Vše je zastřešeno daňovým poradenstvím s možností odkladu daňového přiznání. Je zajištěn přísun veškerých aktuálních informací, vyplývajících z častých změn právních předpisů.
 • Odpovědnost za případnou škodu
  Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy s klientem, kde je zaručena odpovědnost za škodu v plném rozsahu ( pro daňové poradce vyplývá přímo ze zákona). Firma má na takto způsobenou škodu uzavřeno pojištění.
 • Utajení informací
  Pro všechny zaměstnance firmy je samozřejmostí mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při výkonu práce dozví, záruka je uvedena ve smlouvě s klientem.
 • Zastupitelnost v době nepřítomnosti
  Vzhledem k tomu, že ve firmě ovládají problematiku všichni zaměstnanci, nemůže dojít z důvodu pracovní neschopnosti nebo nepřítomnosti jednoho z nich k prodlevám v termínech zpracování.
 • Smluvní volnost
  Klient má možnost vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodů a jakýchkoliv sankcí či finančního odškodnění, přičemž při ukončení smlouvy je firma povinna učinit vše, aby objednatel neutrpěl na svých právech újmu.
 • Umístění kanceláře
  Místo sídla je v centru města, s dobrou možností parkování a přístupu.
  Firma má k dispozici 4 kanceláře kvalitně vybavené moderní kancelářskou a výpočetní technikou. Vlastníme osobní automobil pro zabezpečení rozvozu dokladů v případě požadavku klienta.